สิ่งที่ต้องเตรียมเพื่อคัดลอกเนื้อหาบทเรียน eDLTV

เนื้อหาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา ขนาด 50 GB
เนื้อหาระดับประถมศึกษา ขนาด 500 GB - 1 TB
เนื้อหาขนาดมัธยมศึกษา ขนาด 500 GB - 1 TB
เนื้อหาเกี่ยวกับวิชาชีพ ขนาด 250 GB