ระดับชั้น

1 eDLRU (ระดับปฐมวัย)
2 eDLTV-Pirmary (ระดับประถมศึกษา)
3 eDLTV-Sacondary (ระดับมัธยมศึกษา)
4 eDLTV-Vocation (การอาชีพ)